IRAN-TEHRAN

Unit 1 , 2nd Floor , No. 24 , South West Of Arjantin Sq. , Tehran , Iran

982142541+

24/7 Customer Support

SUN - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دریایی چیست؟
حمل و نقل دریایی بهترین روش برای ارسال کالاهای سنگین و یا با تعداد زیادبدون محدودیت زمانی است. اما این روش معایب خود را دارد نسبت به سایرروش ها کند تر است. همچنین خطرات مسیر و عدم انعطاف آن و آب و هوابسیار تاثیرگذار است. و هزینه سوخت و مالیات بندر به همراه دارد. و امکان ردیابی کالاها بسیار دشوار است. باید توجه داشت که هزینه حمل و نقل دریاییروش ارزان تر با ثبات قیمت نسبت به دیگر راه هاست عالوه برآن با پیشرفتروز افزون صنعت کشتی رانی تخلیه بار با سرعت امکان پذیر است. در حملو نقل دریایی امکان حمل بار تا ۵۰۰ هزار تن به آسانی امکان پذیر است.
در حمل و نقل دریایی روش های متنوع و کشتی های متفاوتی وجود دارد که برای کالای مناسب آن اتخاذ میشود.

 روش های مختلف حمل ونقل دریایی

روش حمل و نقل دریایی کراس استافینگ:
این روش برای انتقال کاال از یک کشتی به کشتی دیگر برای ادامه مسیر انجام
میشود. این روش اغلب در بنادر کوچک اتخاذ میشود.
روش حمل و نقل دریایی ترانسشیپ:
این روش حمل کاال به یک بندر واسط است. زمانی که حمل کاال از مبدا به
مقصد به هر دلیلی امکان پذیر نباشد. ابتدا بار در بندر واسط تخلیه و سوار
کشتی یا هواپیمای دیگر میشود و در نهایتبه مقصد میرسد.
روش حمل و نقل دریایی گروپاژ:
هنگامی که کاالها بسته بندی خاصی نباشد شرکت های حمل و نقل میتوانند
تمام کاالهایی که تولید کنندگان متفاوت دارد اما به یک مقصد میروند و از یک
نوع هستند به عنوان یک محموله بسته بندی کند.
روش حمل و نقل دریایی چارترینگ:
در بسیاری از موارد کشتی های باری میتوانند کاالهایی که از یک نوع اما
دارای تولیدکنندگان متفاوت باشد تحت عنوان یک محموله بسته بندی کنند.
زمانی که محموله بسیار زیاد باشد کل کشتی توسط یک شرکت تجاری اجاره
میشود.
روش حمل و نقل دریایی فله:
کاالهایی که بدون بسته بندی حمل و به مقصد میرسد.
 

استراتژی و نمودار

لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم برای طراحان وب است تا محتوای پیشفرض را برای پر کردن صفحات وب وارد کنند. در حقیقت این متن هیچ معنی و مفهوم خاصی ندارد و فقط برای پر کردن صفحه از آن استفاده میشود.لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم برای طراحان وب است تا محتوای پیشفرض را برای پر کردن صفحات وب وارد کنند.

لورم ایپسوم یک متن ساختگی و نامفهوم برای طراحان وب است تا محتوای پیشفرض را برای پر کردن صفحات وب وارد کنند. در حقیقت این متن هیچ معنی و مفهوم خاصی ندارد و فقط برای پر کردن صفحه از آن استفاده میشود.