IRAN-TEHRAN

Unit 1 , 2nd Floor , No. 24 , South West Of Arjantin Sq. , Tehran , Iran

982142541+

24/7 Customer Support

SUN - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

Cip چیست؟ به معنی پرداخت کرایه و بیمه تا مقصد است. در این مورد تعهدات فروشنده باید قیمت کالا را طبق قرارداد فروش پرداخت کند همچنین تمامی مجوزها و اجازه نامه ها و گواهی ها را اخذ و هزینه آنرا بپردازد. هزینه بیمه و بررسی بسته بندی کالا از دیگر وظایف فروشنده طبق قرارداد مذکور است.