IRAN-TEHRAN

Unit 1 , 2nd Floor , No. 24 , South West Of Arjantin Sq. , Tehran , Iran

982142541+

24/7 Customer Support

SUN - Fri: 9:00 - 17:30

Online store always open

carriage paid to

carriage paid to چیست؟ این اصطلاح بدون توجه به روش حمل یا زمانی که بیش ار چند روش حمل در کار است میتوان استفاده شود. این کلمه در ِلغت به معنای هزینه کرایه حمل تا مقصد است. به عنوان مثال زمانی فروشنده کالا را تحویل حمل کننده بار در مکانی مشخص میدهد اما باید یک قرارداد بین او و حمل کننده بار منعقد شود تا شرایط و رسیدن بار به نقیه نهایی در آن مشخص شود

ارسال دیدگاه